De historie van Dierenartsencombinatie Staphorst – IJhorst – Rouveen

Een fraaie historie

In 1923 werd de heer Wilders als gemeentelijk veearts aangesteld. Als oud paardendierenarts uit het leger moest hij toen op de fiets het gebied tussen Meppel en Zwolle diergeneeskundig zorg verlenen. Dit gebied strekte zich ook nog uit tot De Wijk en Nieuwleusen.

Vanaf 1942 werd hij door zijn latere schoonzoon de heer Zantinge bijgestaan. De veebezetting nam toe, daarom kwam in 1947 de heer Dijkstra ook naar Staphorst. In 1958 beëindigde deze de praktijk en werd opgevolgd door de heer Oosterwoud.

De praktijk blijft groeien

Toendertijd werd er vanuit één punt gewerkt. Omdat er toen nog nauwelijks telefoons was en ook maar een enkeling een auto had, besloten de collega’s destijds om decentraal te gaan werken. De heer Zantinge verhuisde naar Rouveen, de heer Dijkstra naar IJhorst en de heer Oosterwoud bleef in Staphorst.

In 1965 werd besloten om de praktijk nogmaals uit te bereiden en kwam de heer Reudink erbij. In 1971 besloot de heer Oosterwoud bij de varkensafdeling van de provinciale gezondheidsdienst in Zwolle te gaan werken en werd vervangen door de heer Molenaar.

Meer gezelschapsdieren

Waar voor en na de tweede wereldoorlog voornamelijk paarden en rundvee werden behandeld, begon er eind jaren zestig ook belangstelling voor gezelschapsdieren te ontstaan. Met name in IJhorst en Staphorst werden deze behandeld. Weliswaar was de praktijk door vestigingen in Nieuwleusen en De Wijk kleiner geworden, toch groeide door intensivering van de productiemethode de veestapel tot 35.000 stuks (even veel als in de hele provincie Limburg), zodat er nog een extra dierenarts nodig was namelijk, de heer Bosch.

De heer Zantinge stopte in 1982 en werd vervangen door de heer Hepkema. Tevens stopte de heer Dijkstra in IJhorst en werd vervangen door de heer Roze in 1986.

Dierenartsencombinatie een feit

Inmiddels bestond de praktijk uit vijf verschillende praktijkpanden. Doordat de organisatie steeds ingewikkelder werd vanwege vijf praktijkpanden, is besloten om in 1988 een centraal pand te betrekken. Dit was aan de Gemeenteweg 38 waar alle voorzieningen in die tijd aanwezig waren zoals: centrale apotheek en behandelingen voor gezelschapsdieren. In deze tijd is ook de naam Dierenartsencombinatie Staphorst – IJhorst – Rouveen ontstaan. Tevens zijn er twee assistentes (Ellen en Hennie) in dienst gekomen. In 1992 werd de praktijk versterkt door de heer van Twillert.

Nadat de gemeente de huur van het praktijkpand had opgezegd werd er op de huidige locatie nieuw gebouwd. Men bleef door gaan onder de noemer Dierenartsencombinatie Staphorst – IJhorst – Rouveen.

Verhuizing naar Achthoevenweg

In 1996 vond de verhuizing naar de Achthoevenweg 10 plaats. De apotheek was nu weer volgens de modernste eisen, voor gezelschapsdieren kwam er een röntgenapparaat en er bestaat een mogelijkheid om gezelschapsdieren op te nemen. Echter, door melkquota, fosfaat- en mestbeperkende normen kromp de veestapel zodat toen in 1998 de heer Hepkema bij de rundveevoorlichting ging werken, besloten werd hem niet te vervangen. Het zelfde gold voor de heren Reudink en Molenaar, die eind 2000 ophielden. De praktijk werd daarna voorgezet met drie maten en een assistent.

Volwaardige praktijk

Vanaf 2000 is het landbouwhuisdierenteam versterkt door Mevrouw van Ditshuizen en in 2003 is de heer Nijzink erbij gekomen om het rundvee team te versterken. In 2007 is de heer Seinen bij Dierenartsencombinatie Staphorst gaan werken, als rundveedierenarts. Het aandeel gezelschapsdieren dat aan de praktijk wordt aangeboden neemt toe en vanaf 2001 is mevrouw Savelsberg part-time te vinden in de spreekkamer en OK. Vanaf 2009 werkt de heer van Twillert fulltime in de gezelschapsdieren. De kennis en kunde in de praktijk qua gezelschapsdieren is daarmee ook gegroeid tot een volwaardige  gezelschapsdierenpraktijk. Eind 2005 heeft de heer Roze om gezondheidsreden zijn praktijkwerkzaamheden beëindigd. Januari 2010 is de heer Bosch met pensioen gegaan na 35 jaar als dierenarts werkzaam te zijn geweest.

Opnieuw versterking in het team

Na 2010 heeft Dierenartsencombinatie Staphorst – IJhorst – Rouveen niet stil gestaan. Zo zijn er meerdere assistentes bijgekomen, is het rundvee team met een aantal dierenartsen opnieuw versterkt en is er een praktijkmanager part-time komen werken.