Bedrijfsgezondheidsplan

Bedrijfsbehandelplan (BBP):

Op het  bedrijfsbehandelplan staat beschreven op welke manier en met welke middelen u uw dieren het beste kunt behandelen bij ziekten. Dit plan wordt bedrijfsspecifiek opgesteld en is dus uniek voor uw bedrijf. Het wordt opgebouwd en aangepast naar aanleiding van bedrijfsspecifieke informatie m.b.t. dierziekten, ziektekiemen en antibioticumgevoeligheid op uw bedrijf.

Bedrijfgezondheidsplan (BGP):

Elke veehouder moet voor 1 januari 2012 (met uitloop tot 1 april) in het bezit zijn van een Bedrijfsgezondheidsplan dat is opgesteld samen met zijn rundveedierenarts.
Het Bedrijfsgezondheidsplan is opgesteld in samenwerking met de Taskforce Antibioticaresistentie (ABRES). Het is een bedrijfsspecifiek managementadvies met als doel de diergezondheid te verbeteren zodat minder antibioticum nodig is. Veehouders dienen 1 maal per jaar een diergezondheidsplan in te vullen met hun geborgde rundveedierenarts.

In het eerste kwartaal van elk jaar zullen wij op alle bedrijven een Bedrijfsgezondheidsplan gaan opstellen. Dit kan gewoon op het bedrijf zelf met behulp van een in te vullen formulier. Dit wordt dan weer verwerkt in GD Vee-online.
Als voorbereiding van dit gesprek dient de veehouder enkele kengetallen over de diergezondheid van het afgelopen jaar op te zoeken en paraat te hebben.

Het gaat om de volgende gegevens:

  • gegevens antibioticum gebruik
  • gegevens rendac, en het aantal geëuthanaseerde dieren
  • gegevens CDM (Friesland-Campina leden)
  • verloop tankcelgetal afgelopen jaar
  • gegevens uit management programma / logboek over voorafgaande jaar:
    – aantal koeien met mastitis, klauwaandoeningen, aan de nageboorte,  baarmoederontsteking, (slepende) melkziekte
    – aantal kalveren met diarree,longontsteking, navelontsteking