Antibioticagebruik melkveehouderij

Antibioticumgebruik in de melkveehouderij is een hot item. Momenteel ligt meer dan ooit de focus op een verlaging van het antibioticumgebruik. Doordat alle partijen binnen de sector het belang hiervan inzien hebben we in korte tijd al een flinke stap kunnen maken, onder andere door het stoppen met preventief gebruik van antibiotica. Verdere verlaging zal (en kan) alleen maar gerealiseerd worden door een verbetering van de diergezondheidssituatie op het bedrijf.

Dierenartsencombinatie van Vecht tot Venen kan u daar mee helpen. Belangrijke aandachtspunten binnen deze aanpak zijn bijvoorbeeld het verbeteren van het diercomfort, verhogen van de gezondheidsstatus binnen een bedrijf, transitiemanagement optimaliseren, etc. Uiteraard dragen de behandel- en gezondheidsplannen eveneens mee aan het verlagen en inzichtelijk maken van het antibioticagebruik.

Dier Dag Dosering (DDD)
De Dierdagdosering (DDD) geeft het gemiddelde antibioticumgebruik op een bedrijf weer per dier over een periode van één jaar. Dit getal wordt gebruikt om bedrijven onderling te vergelijken en om per bedrijf te zien of er over de jaren heen een verandering in het antibioticumgebruik waar te nemen is.

Het bedrijfsgezondheidsplan (BGP) is een plan waarin naast het bedrijfsbehandelplan de maatregelen zijn beschreven die door de veehouder worden genomen om het gebruik van antibioticum te beperken. Het bestaat uit een inventarisatie van het antibioticumgebruik van het afgelopen jaar, een risico-inventarisatie van het bedrijf en tot slot enkele actiepunten. Deze moeten zorgen voor een verbetering van de huidige situatie wat betreft diergezondheid en (dus) voor een daling van het antibioticagebruik. Je kunt hierbij denken aan aanpassingen in huisvesting, voeding of verbeteren van de gezondheidsstatus van het bedrijf.

Het bedrijfsbehandelplan (BBP) is een door de dierenarts opgesteld document waarin de voorgenomen behandeling van een aantal vaak voorkomende dierziekten op het bedrijf wordt vastgelegd.

Elke veehouder met vijf of meer runderen (gemiddeld over een jaar) is verplicht een bedrijfsgezondheidsplan en behandelplan op te laten stellen. Jaarlijks moeten deze documenten herzien/geëvalueerd worden.

Let op: oude versies (behandel- en gezondheidsplannen) moeten vijf jaar bewaard worden. Dus niet weg gooien!

Hierna vindt u tevens een lijst met REG NL nummers van veelgebruikte medicijnen die niet op uw bedrijfsbehandelplan voorkomen: Medicijnenlijst